بیسیم، شبکه های بیسیم شهری

بیسیم شهری-واکی تاکی شهری

بیسیم، شبکه های بیسیم شهری شبکه های بیسیم شهری Land ( امروزه شبکه های بیسیم شهری ) بطور گسترده ای در ارگانها و Mobile Radio Systems سازمانها ی مختلف مورد استفاده قرارمیگیرند. دراین نوع از شبکه های رادیوئی از بیسیمهای تجاری با … و HYT ، KENWOOD ٍ، ICOM ، MOTOROLA که توسط سازندگان معروفی […]

ادامه مطلب