بیسیم، شبکه های بیسیم شهری

بیسیم شهری-واکی تاکی شهری

بیسیم شهری-واکی تاکی شهری

بیسیم، شبکه های بیسیم شهری

شبکه های بیسیم شهری Land ( امروزه شبکه های بیسیم شهری ) بطور گسترده ای در ارگانها و Mobile Radio Systems سازمانها ی مختلف مورد استفاده قرارمیگیرند. دراین نوع از شبکه های رادیوئی از بیسیمهای تجاری با … و HYT ، KENWOOD ٍ، ICOM ، MOTOROLA که توسط سازندگان معروفی نظیر FM مدولاسیون تولید میگردند استفاده میشود. شبکه های بیسیم شهری بطور کلی شامل تجهیزات زیر میباشند:
)Portable( .بیسیم دستی 1 5 این بیسیم جهت حمل توسط نفر با توان خروجی حداکثر مورد استفاده قرارمیگیرد W )Mobile( .بیسیم خودروئی 2 25 کاربرد اصلی این بیسیم نصب درخودرو با توان حداکثر میباشد .تغذیه بیسیم درخودرو ازطریق باتری W RG خودرو تامین شده و کانکتور آنتن آن از طریق یک کابل چهار متری به یک آنتن خودروئی متصل 58/U میگردد .کاربرد دیگر بیسیم خودروئی نصب درایستگاه ثابت میباشد .دراین حالت تغذیه بیسیم ازطریق یک منبع تغذیه تامین گردیده وکانکتور آنتن آن به یک آنتن ثابت نصب شده برروی دکل مخابراتی 13.8V.DC متصل میگردد . )Repeater( .تکرارکننده رادیوئی 3 تکرارکننده رادیوئی که شامل دودستگاه بیسیم خودروئی، منبع تغذیه وکنترلربیسیک میباشد جهت افزایش پوشش رادیوئی درمنطقه مورد نظر مورد استفاده قرارمیگیرد .